شناسه تاریخ پخش برنامه عنوان برنامه نوع اثر شبکه بازپخش بودن تکرار بودن پیام بازرگانی میان برنامه زمان شروع زمان پایان جزئیات
19576052 1399/11/23 ارمغان تاریکی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:29:24 23:59:59 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576051 1399/11/23 آرم آگهی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 23:29:18 23:29:24 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576050 1399/11/23 بسته های آموزشی موسسه گیلنا 993 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:28:48 23:29:18 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576049 1399/11/23 مجتمع پزشکی نگین ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:27:57 23:28:48 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576048 1399/11/23 یخچال دیپوینت 992 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:27:36 23:27:57 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576047 1399/11/23 بازرگانی بهرامی 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:26:53 23:27:36 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576046 1399/11/23 طرح اصلاح و بهینه سازی موتورخانه- شرکت گاز ایران 992 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:25:29 23:26:53 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576045 1399/11/23 پروژه کنکور 6040 999 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:24:45 23:25:29 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576044 1399/11/23 پودر ژله های هلچین 992 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:24:27 23:24:45 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576043 1399/11/23 پروژه کنکور 6040 999 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:23:43 23:24:27 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576042 1399/11/23 مجتمع تجاری قصر فرش 994 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:22:46 23:23:43 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576041 1399/11/23 بیمه ایران 99122 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:22:18 23:22:46 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576040 1399/11/23 فروشگاه باقری 993 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:21:41 23:22:18 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576039 1399/11/23 فروشگاه باقری 994 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:21:35 23:21:41 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576038 1399/11/23 موسیقی تصویر- طبیعت برفی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 23:19:21 23:21:35 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151 [زنده]
19576037 1399/11/23 خبر 23:00 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 22:59:59 23:19:21 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576036 1399/11/23 صلوات خاصه امام رضا ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 22:58:31 22:59:59 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576035 1399/11/23 روجا مارکت کاسپین 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:58:25 22:58:31 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576034 1399/11/23 بسته های آموزشی موسسه گیلنا 993 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:57:55 22:58:25 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576033 1399/11/23 مجتمع پزشکی نگین ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:57:32 22:57:55 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576032 1399/11/23 خشکبار ژوپیت 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:57:11 22:57:32 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576031 1399/11/23 بیمه ایران 99122 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:56:43 22:57:11 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576030 1399/11/23 بازرگانی فرش قلی تبار 993 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:56:17 22:56:43 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576029 1399/11/23 تست نشتی گاز- شرکت گاز ایران 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:55:29 22:56:17 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576028 1399/11/23 هایپر مبل یافت آباد 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:55:09 22:55:29 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576027 1399/11/23 پودر ژله های هلچین 992 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:54:51 22:55:09 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576026 1399/11/23 مجتمع تجاری قصر فرش 994 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:53:53 22:54:51 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576025 1399/11/23 اپلیکیشن ایوا 9924 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:53:23 22:53:53 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576024 1399/11/23 بازرگانی بهرامی 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:52:40 22:53:23 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
19576023 1399/11/23 پروژه کنکور 6040 999 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:51:55 22:52:40 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
  • searchجستجو در عنوان برنامه
    search
  • live_tvشبکه
    search
  • date_rangeتاریخ
    / /