شناسه تاریخ پخش برنامه عنوان برنامه نوع اثر شبکه بازپخش بودن تکرار بودن پیام بازرگانی میان برنامه زمان شروع زمان پایان جزئیات
17257320 1399/07/03 ویژه هفته دفاع مقدس ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 23:46:47 23:58:49 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257319 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 23:45:31 23:46:47 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257318 1399/07/03 اردیبهشت مقاومت- شهید علیرضا بریری ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 23:22:07 23:45:31 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257317 1399/07/03 موسیقی تصویر ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 23:21:42 23:22:07 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257316 1399/07/03 ویژه هفته دفاع مقدس ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 23:20:04 23:21:42 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257315 1399/07/03 خبر 23:00 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 22:59:45 23:20:04 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257314 1399/07/03 صلوات خاصه امام رضا ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 22:58:17 22:59:45 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257313 1399/07/03 ایام هفته دفاع مقدس- ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:56:24 22:58:17 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257312 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 22:54:21 22:56:24 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257311 1399/07/03 کوله پشتی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 21:37:08 22:54:21 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257310 1399/07/03 ایام هفته دفاع مقدس- ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 991 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 21:35:14 21:37:08 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257309 1399/07/03 بچه های مسجد ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 21:10:25 21:35:14 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257308 1399/07/03 نقص ضبط ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 21:10:13 21:10:25 عدم ضبط
17257307 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 21:08:00 21:10:13 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257306 1399/07/03 خبر 20:45 ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 20:44:48 21:08:00 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151 [زنده]
17257305 1399/07/03 صلوات خاصه امام رضا ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 20:43:19 20:44:48 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257304 1399/07/03 نماهنگ- علی محمدی مقدم- سرباز وطن ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 20:38:47 20:43:19 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257303 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 20:37:44 20:38:47 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257302 1399/07/03 در استان ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 20:13:35 20:37:44 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257301 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 20:11:31 20:13:35 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257300 1399/07/03 ویژه هفته دفاع مقدس ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 20:04:19 20:11:31 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257299 1399/07/03 جهش ویدئو شبکه تبرستان (سیما) close close close close 19:09:36 20:04:19 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257298 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه تبرستان (سیما) check close close close 19:07:23 19:09:36 شبکه فرهنگ و ایمان ، سایت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونیک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گویا 33064444 - 33063333 ، سامانه پیام کوتاه 30000151
17257196 1399/07/03 پروژه کنکور 6040 993 ویدئو شبکه آفتاب (سیما) check close close close 18:43:25 18:50:20
17257175 1399/07/03 حرف آخر ویدئو شبکه آفتاب (سیما) check close close close 15:30:33 15:57:53
17257153 1399/07/03 بسته های آموزشی حرف آخر 994 ویدئو شبکه آفتاب (سیما) check close close close 13:49:38 13:59:45
17257212 1399/07/03 مداحی- سید جواد میری ویدئو شبکه آفتاب (سیما) check close close close 22:48:18 22:52:34
17257210 1399/07/03 ویژه شهادت امام حسن مجتبی ویدئو شبکه آفتاب (سیما) check close close close 21:59:13 22:01:43 وایی مادر با دو چشم تر هی نکن خواهر
17257199 1399/07/03 مداحی- مجید بنی فاطمه ویدئو شبکه آفتاب (سیما) close close close close 18:54:36 18:59:34 دوباره ماتم بگیری
17256093 1399/07/03 شهرک خودرو قم 991 ویدئو شبکه نور (سیما) check close close close 15:58:38 16:00:38
  • searchجستجو در عنوان برنامه
    search
  • live_tvشبکه
    search
  • date_rangeتاریخ
    / /