شبکه قزوین
  • adjust عنوان http://www.qazvin.irib.ir/web/qazvin1006381/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
  • adjust نوع شبکه شبکه های رادیویی استان ها
  • adjust زبان فارسی - ترکی
  • adjust تامین کننده سازمان صداوسیما
  • adjust شناسه 13084963